ACCIÓ D.2

ACCIÓ D.2: Seguiment de la població de peixos del projecte als diferents cossos d’aigua

Mostreig per a determinar si es tracta d’una població residual o si alguns esturions arriben de manera natural a les zones del projecte.

Dates d’execució: del 01-01-2015 al 31-03-2018