Definició

Recuperació de peixos migradors i millora de la gestió al tram final del Riu Ebre

Aquest projecte, en el tram final del riu Ebre, vol ser un exemple de bones pràctiques per aplicar a d’altres trams finals de rius europeus.

Així, s’aplicaran un conjunt de mesures pal·liatives per a contribuir a la millora de l’hidromorfologia del riu, potenciant la connectivitat ecològica del mateix per als peixos migradors (aspectes recollits a la Directiva d’Infraestructures Aquàtiques i al Pla de recuperació de l’Anguila europea (Regualció 1100/2007).

En paral·lel, les inversions es realitzaran sobre Espais natura 2000 i en espècies i hàbitats prioritaris de conservació d’acord a la Directiva d’Hàbitats tant a nivell local com regional.